புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 100 இடங்களில் வாசிப்பு இயக்கம்.

அறிவியல் இயக்கம் சார்பில்புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 100 இடங்களில் வாசிப்பு இயக்கம்.புதுக்கோட்டை, மார்ச்.11:- தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் சார்பில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முழுவதும் ஏப்ரல் மாதத்தில் 100 இடங்களில் தொடர் வாசிப்பு இயக்கம் நடத்துவது என தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் தீரமானித்துள்ளது.தமிழ்நாடு அறிவியல் …

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 100 இடங்களில் வாசிப்பு இயக்கம். Read More