பட்டினிப் பட்டியலில் இந்தியா 107 ஆவது இடம்

பட்டினிப்பட்டியலில் இந்தியா 107 ஆவது இடம் என்ற பன்னாட்டு அறிக்கைக்கு இந்திய அமைச்சர்கள் கடும் கண்டனம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *