மருத்துவக் கலந்தாய்வு இன்று தொடங்குகிறது

தமிழ்நாட்டில் எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ். மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான கலந்நாய்வு இன்று தொடங்குகிறது!

சிறப்பு பிரிவினர் தவிர மற்றவர்களுக்கு இணைய வழியில் மட்டுமே கலந்தாய்வு; என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *